۱۹ ایده برای ایجاد جاذبه در زندگی زناشویی

۱) همسرت را عوض نکن، خودت را عوض کن. ۲) همیشه درون خود را بازبینی کن و در این بازنگریها منصف باش. ۳) کنترل زندگی خود را به دست بگیر و هیچگاه نسخههای درمانی دیگران را در زندگی پیاده نکن. ۴) هم به خوبیهایش فکر کن هم به بدیهایش و هنگام بحث هر دو را مد نظر داشته باش.

۵) خود روانپزشک خویشتن باش، با جملات نیرو بخش و درمان گر بعد از هر دلخوری به خود نیرویی تازه ببخش و بدان که این نیز بگذرد.

۶) کمتر صحبت کن و بیشتر عمل. هنگام ناراحتی زیاد سخن نگو، عمل کن (عمل شما سکوت و آرامش در چهره ی شماست) چرا که به هنگام ناراحتی تعادل روحی بر هم میخورد و مسائلی گفته میشود که گاه مشکل را پیچیده تر میکند.

۷) عیبهای همسرت را دوست داشته باش.

۸) مردها همه یکسانند این یک روال جهانی است.

۹) مسائل کوچک را نادیده بگیر.

۱۰) مقایسه نکن. هیچگاه همسرت را با دیگری مقایسه نکن چرا که مردها در عین یکسان بودن هرکدام دنیایی خاص دارند.

۱۱) سعی کن اختلاف سلیقههایتان به نزاع نیانجامد. این را بدان که تفاوتها شکاف بوجود نمی آورد عدم تفاهم است که شکافها را بیشتر میکند. تفاوت در اصل بسیار سازنده است اگر از آن برای تعالی استفاده کنید.

۱۲) وقت آزاد خود را تنظیم کنید. این کار را برای همه اعضاء خانواده انجام دهید و وقتی را هم به پدر بزرگها و مادربزرگها اختصاص دهید با این کار برای خود و والدینتان ارزش قائل میشوید.

۱۳) سعی نکن برای همه رفتارهای همسرت دلیل بیابی. چرا که خواستگاه و پرورش گاه هر کدام از ما برایمان رفتارهایی را نهادینه میکند. با تلاش و صبر آن دسته از رفتار های نادرست را که نهادینه شده از وجود هم محو کنید.

۱۴) عشق پایدار نیازمند احترام و بازگشت بعد از هر دلخوری است.

۱۵) قرارهای دو نفره را فراموش نکنید. مانند اوائل ازدواج برای او نامههای عاشقانه و کوتاه بنویسید و یا با او در یک جای خاطره انگیز قرار بگذارید.

۱۶) با همسرت مثل یک دوست باش و مشکلات خود را همانند یک دوست با او حل کن.

۱۷) با عشق همسرت را رام خود کن.

۱۸) جذابیت خود را همیشه حفظ کنید حتی اگر چندین سال از ازدواجتان می گذرد.

۱۹) بعضی مواقع با قواعد همسرت در زندگی بازی کن. این نوعی احترام به افکار و منش اوست و این را بدان که او قدر این کار را خواهد دانست.